* køb af kunst

 

Er du interesseret i et eller flere af mine værker, så kontakt mig vedr. priser.

Holder du af kunst? For firmaer gælder der særlige fordelagtige vilkår for køb af kunst, idet regeringen har indført nye regler, der forbedrer virksomheders mulighed for at afskrive køb af kunst. Reglerne betyder, at det nu er mere attraktivt for virksomheder at købe kunstværker. Køber en virksomhed fx et maleri til 100.000 kr af en kunstner, kan virksomheden årligt afskrive 25 % af værdien. Afskrivningsreglerne gælder for:

* kunstværker, der hænges op eller opstilles i virksomhedens bygninger,

* kunstnerisk udsmykning, der udføres som en del af bygningen eller nærmeste omgivelser.

Kunstværker, der hænges op eller opstilles i virksomhedens bygninger, kan afskrives på linje med afskrivning på virksomhedens driftsmidler. Afskrivningen kan højst være på 25 % af den afskrivningsberettigede saldoværdi. Hvis den afskrivningsberettigede anskaffelsessum er på 11.300 kr. (2006) eller mindre, kan virksomheden vælge at trække hele beløbet fra ("straks-afskrive") i det indkomstår, hvor kunstværket er købt. Det er en forudsætning for at anvende de særlige regler om afskrivning af kunst, at der ikke kan afskrives efter andre regler i afskrivningsloven, fx efter de almindelige regler for afskrivning af driftsmidler. Kunstværkernes kontantomregnede anskaffelsessum afskrives på en særskilt saldo, så der ikke sker sammenblanding med virksomhedens almindelige saldo for driftsmidler. Ved salg trækkes salgssummen fra saldoen. Negativ saldo på driftsmidler og kunstværker kan ikke udlignes ved overførsel mellem saldiene.

Kunst som en del af bygningen: Kunstnerisk udsmykning, der udføres som en del af virksomhedens bygninger eller nærmeste omgivelser, kan afskrives efter samme regler som afskrivning af bygninger. Den kunstneriske udsmykning skal være muret, fastnaglet eller på anden vis gjort fast til bygningen eller dens nærmeste omgivelser. Afskrivningen kan ske med indtil 5 % årligt af anskaffelsessummen.

Hvad må man købe af hvem? Kunstværket skal være et originalt billedkunstnerisk værk. Det vil sige maleri, skulptur, grafik, fotografisk kunst, installationskunst eller lignende. Grafiske værker skal være fremstillet i begrænsede oplag, nummererede og signeret af kunstneren. Der kan kun afskrives på førstegangskøb af originale kunstværker. De skal være købt direkte af kunstneren eller gennem galleri eller andre formidlere, der har kunstværkerne i kommission fra kunstneren. I tvivlstilfælde kan Akademiraadet vurdere, om der er tale om et originalt kunstværk. Retten til at afskrive på køb af kunst kan ikke bruges, hvis virksomheden køber kunstværket af en kunstner, som er i familie med eller på anden måde nærtstående til virksomhedens ejer. En ejer defineres her som en person, der har rådighed over mere end 50 % af aktiekapitalen eller stemmerettighederne. Nærtstående er ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og deres ægtefæller eller dødsboer efter dem. Stedbørn og adoptivbørn sidestilles med biologiske børn.

Hvornår kan man afskrive af kunst? Retten til at afskrive består i de indkomstår, hvor den kunstneriske udsmykning eller kunstværket og den blandede bygning, det er del af, bruges til erhverv. Afskrivningsretten omfatter ikke en- og tofamiliehuse og den del af en blandet bygning, der bruges til beboelse. Hvis den kunstneriske udsmykning eller kunstværket bortskaffes, eller virksomheden ændrer brugen af kunstværket fra kun erhvervsmæssig brug til privat eller blandet brug, anses kunstværket for solgt. Som salgssum bruges den handelsværdi, som kunstværket har på tidspunktet for bortskaffelsen eller overgang til anden anvendelse. Det samme gælder, hvis kunstværket fjernes fra den erhvervsmæssigt benyttede bygning. SKAT kan i tvivlstilfælde indhente en udtalelse fra Akademiraadet om, hvorvidt en udsmykning kan kvalificeres som kunst.

Flere fordele for virksomheder: De nye regler giver virksomhederne en række fordele og muligheder, der kan have positiv signalværdi over for medarbejdere og omverdenen:

* Virksomheden kan udsmykke sine lokaler og bygninger med kvalitetskunst.

* Virksomheden kan engagere medarbejderne i udsmykning af lokaler og indkøb af kunstværker.

* Virksomheden kan fx støtte en lokal kunstner.

* Virksomheden kan fx støtte en særlig kunstart.

Find flere oplysninger om nye skattefordele på kulturområdet på www.kum.dk. Læs hele lovteksten i lov nr. 1389 af 20. december 2004.

Kilde: http://www.skat.dk/getFile.aspx?ID=6688&newwindow=true

 

*forside     *billedkunst      *forfatterskab      *cv     *presse     *kontakt     *kommende udstillinger